bat-ami-shinui-shnataim-achraiut

מתוך ערכים וחובה לחברה הישראלית

בת עמי רואה ערך וחובה מוסרית להתנדב שנתיים בתרומה לחברה הישראלית במסגרת השירות הלאומי. בנוסף, שנת השירות השנייה מהווה עליית מדרגה בנתינה של הבנות מתוך ההכרות והידע שהן צברו בעשייתן בשנת השירות הראשונה.

בת עמי מלווה את הבנות במהלך השירות ועוזרת להן למצוא את המקום המותאם להם לשנה שנייה משמעותית, שמהווה נדבך נוסף בבניית הזהות והשייכות האזרחית של הבנות.

bnr-shana-shniya-orange