bat-ami-shinui-migzar

מאות צעירים בני המגזר הערבי, הבדואי והדרוזי מתנדבים בקהילה בה הם חיים, מקבלים ליווי והכשרה וזוכים להכרה על היותם כוח מוביל בקהילה. בד בבד הם מרחיבים את נורמת ההתנדבות במגזר הערבי ומייסדים את תשתיתה בקרב הדור הצעיר.

התכנית, שפועלת בשיתוף עם מרכז מעש"ה, הוקמה במסגרת המדיניות הממשלתית לאפשר למגזרים שאינם מתגייסים לצה"ל להיטמע ולהיות שייכים לעשייה הציבורית הישראלית בתוך המגזר שלהם וליהנות מהיתרונות של התנדבות זו. ההתנדבות מאפשרת לצעירים אלה לחולל שינוי חברתי תוך קידום תהליכים אישיים של העצמה, השכלה, מימוש עצמי, אחריות ומעורבות חברתית.

בני ובנות המגזר הערבי פטורים מלשרת שירות צבאי, אך אלה שבחרו למלא את חובתם לחברה מקבלים את זכויות המדינה בצורת מענקים וזכויות בתעסוקה, משכנתא וכד', כמו כל מי שמתנדב בשירות צבאי או לאומי.

תחומי ההתנדבות העיקריים הם: סיוע לתלמידים מתקשים בבתי הספר, תפעול מועדוניות לילדים בסיכון, הרמת פעילויות תרבותיות וקהילתיות, שירות במשטרה או במכבי האש, סיוע בבתי חולים ובטיפות חלב, עבודה עם קשישים, עם ילדי חינוך מיוחד ועוד.

המתנדבים זוכים למעטפת רחבה ותומכת, לליווי אישי וקבוצתי ולהכשרה מקצועית על מנת ששנת ההתנדבות תהיה משמעותית ומצמיחה עבורם בכל ההיבטים. בנוסף, מתקיימת תכנית הכשרה לקראת היציאה לחיים שמתמקדת בנושאי השכלה, תעסוקה ומעורבות אזרחית כהכנה לסיום ההתנדבות ולהשתלבות בחברה הישראלית.

לפרטים נוספים וליצירת קשר: einat_a@bat-ami.org.il

ad

על פי חוק, צריכים המתנדבים להתנדב ארבעים שעות שבועיות ויש בידם את הזכות להתנדב שנה או שנתיים, בין גילאי 18-23.

כל מתנדב/ת המעוניין להתנדב מגיע לרכזת החינוכית של התכנית במקום מגוריו. תפקידה לערוך ראיון ותיאום ציפיות עם המתנדב ולשבץ אותו עד כמה שניתן בהתאמה מלאה לרצונותיו, יכולותיו, וצרכי המקום. במהלך השירות אחראית הרכזת לספק למתנדבים רשת ביטחון של ליווי ותמיכה אישית.

במהלך השנה מקבלים המתנדבים הכשרה מקצועית לקבלת כלים להתמודדות עם מצבים עכשוויים בזמן ההתנדבות וכן כלים להמשך החיים אחריה, לדוגמא: לימוד השפה העברית המדוברת, השתלבות בסביבת העבודה של כלל הציבוריות הישראלית, כתיבת קורות חיים, יציאה לקורסים שונים שיכולים להקנות להם תעודות מקצועיות וידע להמשך החיים האזרחיים.

המתנדב זכאי לימי חופשה במשך שנת ההתנדבות: מתנדב המתנדב 5 ימים בשבוע זכאי ל22 ימי חופשה בשנה. מתנדב המתנדב 6 ימים בשבוע זכאי ל26 ימי חופש בשנה.

כל מתנדב מקבל דמי כיס וכן הוצאות נסיעה למקום ההתנדבות. בסוף השנה, המתנדב זכאי לקבל מענק ופיקדון עבור לימודים באקדמיה, פתיחת עסק, סיוע בשכר דירה וככל שמופיע בפרסומים הרשמיים המתעדכנים מעת לעת.

 
  • רשות השרות הלאומי- אזרחי
  • המשרד לביטחון פנים
  • קרן גרוס
  • המכללה לאיכות השלטון
  • קרן הזדמנות לקידום השירות האזרחי
  • התכנית בחלקה בשותפות עם מרכז מעש"ה