shadow

50 קהילות, מאות משפחות, אלפי נפשות יהודיות מחכות מעבר לים לשליחות של בת עמי תשע"ח. לא קשה היה לזהות היום את 127 בנות השירות שלנו בין שאר משתתפי כנס השליחים היוצאים של הציונות …